CÁC PHẦN MỀM NỘI BỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Phần mềm này hỗ trợ quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng của Kiểm toán nhà nước.

Phần mềm Cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán

Phần mềm này hỗ trợ quản lý thông tin của các đơn vị được kiểm toán nhằm hỗ trợ công tác lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước .

Các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

Nhóm các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán bao gồm: Tiến độ kiểm toán, Nhật ký kiểm toán, Lập biên bản và báo cáo kiểm toán, Theo dõi và thực hiện kiến nghị kiểm toán.